Skyddsbevakning

Om Oss

Skyddsbevakning levererar bevakningstjänster av högsta klass till företag och offentlig sektor. Vi är den personliga aktören som anstränger sig lite extra. Både kunder och medarbetare ska uppleva ett större värde hos oss jämfört med våra konkurrenter.

Vår vision

Vi sätter standarden

Skyddsbevakning ska vara en förebild och en inspirationskälla för hela bevakningsbranschen.Med fokus på kundens trygghet skall vi tillhandahålla det bästa säkerhetsmarknaden har att erbjuda för att bygga trygga hem, arbetsplatser och samhällsfunktioner. Skyddsbevaknings ståndpunkt är att kunden alltid skall känna total trygghet i relationen med oss och att vi som bevakningsföretag tillhandahåller det bästa säkerhetsmarknaden har att erbjuda i form av personella och tekniska lösningar.

Vår Vision

Hur vi blir branschstandarden

Detta sker genom att:

– Tillgodose kundens säkerhetsbehov och tillgodose en lönsam affär för båda parter.
– Upprätta tydliga mål, följa upp resultat och ständigt förbättra tjänster, produkter och verksamhetssystem ur kvalitets- och miljösynpunkt, där lagar och andra krav alltid utgör minst lägsta nivå.
– Sträva mot att minska mängden föroreningar och hantera uppkommet avfall på ett ansvarsfullt sätt.
– Med hjälp av engagerad och kompetent personal skapa långsiktiga kundrelationer som bygger på vår värdegrund.

Arbetsmiljö

Skyddsbevakning har den bestämda uppfattningen att det är mycket viktigt att de anställda är nöjda och känner sig uppskattade av arbetsgivaren. Det ska aldrig skall finnas något att klaga på när det gäller hur vi behandlar våra anställda.

Skyddsbevakning önskar via sin arbetsmiljöinsats skapa en attraktiv arbetsplats för såväl nya som nuvarande medarbetare, samt ett samarbete med lika värde på ledare och medarbetare. Dessutom önskar vi främja och utveckla de positiva elementen i arbetet som t. ex. arbetsglädje, motivation, engagemang, ansvarskänsla samt personlig och yrkesmässig utveckling. Målet är att skapa en såväl fysiskt som psykiskt sund och utvecklande arbetsplats för alla anställda, där sjukfrånvaro, arbetsplatsolyckor och arbetsbetingade sjukdomar undviks.

Arbetsmiljön ska utgöra en naturlig del av den dagliga planeringen och måluppfyllandet. Varje enskild medarbetares arbetsplast ska med jämna mellanrum bedömas – både vad gäller arbetsplatsens planering och de hjälpmedel som ställts till förfogande. Denna utvärdering utgör en del av grunden för eventuella åtgärder. En eventuell arbetsplatsolycka kartläggs på så vis att liknande olyckor kan undvikas i framtiden. Inom Skyddsbevakning har alla medarbetare möjlighet att påverka målsättningen och arbetets organisering.

Kontakta oss

Vi älskar kundkontakten!