Kontrolltjänster

Kontakta oss

Vi erbjuder ett flertal olika kontrolltjänster som alla syftar till att minimera internt svinn och upprätthålla ärlighet bland dina anställda.

Försäljningskontroll använder vi inom Skyddsbevakning  som ett samlingsbegrepp för civila kontrolltjänster som riktar sig mot kundsegmenten handel, restaurang, hotell och turism. Försäljningskontroller syftar till att förebygga svinn och bidra till ökad lönsamhet för kundens företag. Detta sker genom att undersöka hur företagets interna rutiner efterlevs, t. ex. i samband med kassahantering, samt ger information kring personalens kundbemötande och kunskapsnivå – vad händer i “sanningens ögonblick” – när personalen möter kunden?

Försäljningskontroller utförs i regel av två civila kontrollanter som agerar vanliga kunder/gäster. Vi tillhandahåller provköp, testköp, restaurang- och cafékontroller, hotellkontroller samt konceptuppföljningskontroller. Våra kontrollanter har erfarenhet från och har utfört försäljningskontroller både på land, till sjöss och i förekommande fall även utrikes. Försäljningskontroller går givetvis att kombinera med våra övriga kontrolltjänster om det finns behov för detta.

Vi anpassar kontrollerna utefter kundens önskemål och behov. Tillsammans med kunden upprättar vi en handlingsplan som ligger till grund för kontrollernas utförande och gemensamt tar vi fram kontrollpunkter som är av vikt för kundens verksamhet. Efter utförd kontroll avrapporterar vi skriftligen till kunden.

UPPMÄRKSAMHETSKONTROLL

Kontrollen syftar till att öva kundens personal i att upptäcka och förebygga kundrelaterat svinn i handelsmiljö.

Genom kontroller undersöker vi hur uppmärksam kundens personal är i samband med tjänstgöring och hur man agerar i vardagliga arbetssituationer. Vanligt förekommande är att kontrollanten agerar snattare och försöker tillgripa varor från kundens butik. Målet är att personalen på ett tidigt stadie skall kunna identifiera eventuella risker och kunna vidta åtgärder för att avstyra brottsliga gärningar på ett diskret och naturligt sätt utan att äventyra den egna säkerheten.

Om behov föreligger brukar vi rekommenderar att man följer upp uppmärksamhetskontrollerna med en enkel utbildning som går igenom snatteri- och stöldindikatorer samt agerande och förebyggande arbete vid risk för snatterier och stölder.

VARU- OCH LEVERANSKONTROLLER

Kontrollerna ller, och för mottagare av gods i samband med inkommande leveranser, vasyftar till att förebygga olika former av svinn i samband med leveranser. Kontrollerna utförs dels ute hos leverantörer/distributörer på utgående gods, leveranskontrorukontroll. Skyddsbevakning  kontrollerar så att leveransen överensstämmer med följesedlar. Avvikelser noteras och rapporteras till uppdragsgivaren.

WALK-IN TEST

Walk-in test är en kontrolltjänst som undersöker hur väl kundens skalskydd fungerar i praktiken och syftar till att upptäcka samt förebygga brister och risker i kundens skalskydd.

De flesta företag har i dag verksamhet och lokaler som man helt eller delvis delvis vill tillträdesskydda för allmänheten, företagets konkurrenter eller delar av den egna personalen. Oftast är anledningen att man vill skydda mot brottsliga angrepp, infomationsläckage eller för att förebygga svinn. Detta sker med hjälp av ett s.k. skalskydd. Skyddet kan bestå av såväl byggda fysiska hinder, ofta staket eller väggar, och/eller personella hinder såsom receptionspersonal, bevakningspersonal eller annan av kunden utsedd personal. Men i de flesta skalskydd finns också svagheter. Naturliga sådana, såsom grindar, dörrar och/eller den mänskliga faktorn – det är mänskligt att fela.

Tillsammans med kunden kartlägger vi de svaga punkterna i verksamhetens skalskydd och utför sedan kontroller av skyddet med vår specialutbildade personal. Vår personal uppträder som entreprenör, besökare eller kund och försöker under denna förespegling ta sig in på kundens område.

Kontrollen lämpar sig väl för företag inom byggsektorn, industrin och handel som vill skydda sig mot brottsliga angrepp men även evenemangs-, restaurang- och hotellverksamhet som vill förebygga svinn.