Sedan 2015 har Polismyndigheten aktivt och målmedvetet arbetat på både regional och nationell nivå för att ständigt öka förmågan att förebygga och hantera eventuella terrordåd.

Polisens uppdrag mot terrorism fokuserar främst på att förhindra (genom förebyggande åtgärder, svårighetsgrad, upptäckt och avvärjning) samt att hantera (genom varningar, begränsningar, avbrott, säkringar, gripanden och utredningar) attentat.

Kampen mot terrorism och våldsbejakande extremism är en integrerad del av den vanliga polisverksamheten och involverar samarbete mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, samt andra myndigheter som arbetar tillsammans. Denna strävan bygger på den nationella strategin mot terrorism.

Magnus Sjöberg, från enheten för utveckling av brottsbekämpning vid Nationella operativa avdelningen (Noa), förklarar att långsiktigt arbete har gjorts för att stärka polisens kapacitet. Han betonar att de är väl rustade för att bekämpa extremism och är redo att möta eventuella attentat. Samtidigt är det viktigt att notera att fullständig garanti för att inga attentat inträffar aldrig kan ges.

Under de senaste åren har Polismyndigheten förbättrat sina operativa resurser genom initiativ som lokala kontakter och dialogaktiviteter, samordnad insatsorganisation, ökad ingripandekapacitet med kontinuerlig träning inom områden som “pågående dödligt våld” (PDV). Utöver detta utvecklas gränsbevakningsarbete, underrättelseverksamhet samt förutsättningarna för utredningsarbete, inklusive delning av information med andra samhällsaktörer.

I samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har också material utarbetats för att ge allmänheten råd vid eventuella attentat.

Detta arbete speglar Polismyndighetens dedikerade ansträngningar för att säkerställa samhällets säkerhet och bekämpa hotet från terrorism och våldsbejakande extremism.

Källa: Polisen.se